به شما در پاسخ به نیازهای افکارسنجی کمک کنیم

ما یک مرکز افکارسنجی هستیم که راه حل ها و خدمات سنجش افکار و تحلیل نتایج را به سازمان های مختلف مختلف ارائه می دهیم

نظرسنجی

نظرسنجی

نظرسنجی های مداوم و تحلیل واقعیت های جامعه از نگاه مردم

شناسایی فضای افکار عمومی

شناسایی فضای افکار عمومی

تشخیص و شناسایی فضای افکار عمومی و مسئله یابی در سطح جامعه

آسیب شناسی

آسیب شناسی

آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی برای تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

مشاوره

مشاوره

ایفای نقش به عنوان کانون مشاوره در زمینه هدف های یادشده برای سازمان ها و نهادها

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاهها، برای تصمیم گیری های هدفمند

تحلیل داده ها

تحلیل داده ها

شناخت پدیده های مختلف اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها

درخواست خدمات

جهت درخواست هرکدام از خدمات مرکز، اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم