مهمترین نکته انتخابات ۱۴۰۰ باز نشدن مشت بیش از ۴۲ درصد از رای دهندگان تا روز انتخابات است.

این مسئله نشان می دهد که علیرغم تلاش های نامزدان برای جلب نظر مردم، هیچ کدام از آن ها نتوانستند نظر این افراد را به خود جلب کنند.

  1. نتیجه انتخابات را تصمیم این گروه از جامعه مشخص خواهد کرد.