به گزارش روابط عمومی مرکز افکارسنجی ایرانیان به منظور سنجش نگرش مردم ایران درباره مهم­ترین چالش­ها و مشکلات فعلی کشور و میزان امیدواری مردم به آینده در آبان ماه سال جاری، پیمایشی در سطح ملی انجام داده است. اطلاعات این نظرسنجی با رعایت اصول علمی و با در نظر گرفتن تناسب جمعیتی کل ساکنین کشور (اعم از مناطق شهری و روستایی) با تعداد نمونه 818 نفر به روش مصاحبه تلفنی گردآوری شده است.

این گزارش حاکی است؛ تعداد پاسخگویان زن و مرد در این نظرسنجی به صورت مساوی انتخاب شدند. 6/16 درصد از افراد در گروه سنی 29-18 سال، 4/26 درصد در سنین 39-30 سال، 1/25 درصد، 49-40 سال و 9/31 سال نیز بالاتر از 50 سال قرار داشتند. 65 درصد پاسخگویان میزان تحصیلات خود را غیردانشگاهی و 35 درصد دانشگاهی اعلام کردند. 79 درصد پاسخگویان این نظرسنجی متاهل بودند. همچنین، 75 درصد پاسخگویان در شهرها و 25 درصد در روستاها سکونت داشته­اند.

مهم­ترین چالش دولت سیزدهم

چالش­ها از جمله مسائلی هستند که تمامی دولت­ها به گونه­ای با آن مواجه می شوند. عدم شناخت چالش می­تواند دولت­ها را با مشکلات نهادی و غیرنهادی مختلف مواجه سازد. در این نظرسنجی از پاسخگویان پرسیده شده است: «به نظر شما مهم ترین چالش(مشکل) دولت در شرایط فعلی چه می باشد؟». 6/47 درصد از پاسخگویان مشکلات اقتصادی را مهم­ترین چالش فعلی دولت سیزدهم ابراز کردند. بعد از مشکلات جوانان، تعامل و توجه به مردم با 9/8 درصد و عدم مدیریت سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح با 6/6 درصد بیشترین نسبت را به خود اختصاص دادند. همچنین 5/23 درصد نیز گزینه نظری ندارم را انتخاب کردند.

جدول شماره :1 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در خصوص مهم­ترین چالش دولت در شرایط فعلی

طبقات فراوانی درصد
مشکلات اقتصادی 389 47.6
مشکلات جوانان، تعامل و توجه به مردم 73 8.9
عدم مدیریت و سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح 54 6.6
فرهنگ سازی اجتماعی و حجاب 42 5.1
بی عدالتی و رانت 23 2.8
اعتراضات/ اغتشاشات 19 2.3
تحریم و برجام 10 1.2
سایر 16 2
نظری ندارم 192 23.5
جمع 818 100

نمودار شماره :1 دیدگاه پاسخگویان در خصوص مهم­ترین چالش دولت در شرایط فعلی

میزان امیدواری به آینده

امید به آینده، یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و شادابی افراد جامعه است. براین اساس از پاسخگویان پرسیده شده: «با توجه به شرایط فعلی شما تا چه میزان به آینده امیدوار هستید؟». در این پیمایش9/46 درصد از پاسخگویان اعلام کردند که میزان امیدواری بالایی به آینده دارند و 40 درصد ازافراد نمونه مورد مطالعه امیداوری کمتری نسبت به آینده داشتند. همچنین  6/6 درصد از پاسخگویان، گزینه اصلا را انتخاب کردند.

جدول شماره 2: توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان درباره میزان امیدواری به آینده

طبقات

فراوانی درصد
بسیار زیاد 174 21.3
زیاد 209 25.6
تاحدودی 84 10.3
کم 113 13.8
بسیار کم 140 17.2
اصلا 54 6.6
نظری ندارم 43 5.3
جمع 818 100

نمودار شماره 2: دیدگاه پاسخگویان درباره میزان امیدواری به آینده

 

https://afkariranian.com/wp-content/uploads/2022/11/اینفوی-چالشها-و-میزان-امیدواری.pdf